ALGEMENE VOORWAARDEN & DISCLAIMER

 

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan, diensten en activiteiten van en overeenkomsten met Squash Originals v.o.f., een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd aan de Valeriusstraat no. 23 te (2517 HM) Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76799344 (hierna ook: “SO”)
  1.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Holland onder nummer: 76799344
  1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SO, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
  1.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van (rechts)personen die voor SO werkzaam zijn of zijn geweest. Niet alleen SO maar ook de hiervoor genoemde (rechts)personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

  2 Lidmaatschap en betaling
  2.1 Opdrachten aan SO en andere activiteiten van SO kunnen in rekening worden gebracht in de vorm van een abonnement, ook wel lidmaatschap genoemd. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, is niet overdraagbaar en geldt voor onbepaalde tijd, ingaand per datum van
  inschrijving door middel van een inschrijfformulier door het lid.
  2.2 Het lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand, tegen het einde van iedere kalendermaand. Een opzegging gedurende een kalendermaand doet het lidmaatschap eindigen per het eind van de opvolgende kalendermaand. Opzegging kan plaatsvinden per e-mail aan info@squashoriginals.com.
  2.3 Bij inschrijving van een minderjarige dient het inschrijfformulier door de ouder(s) of verzorger(s) te worden ondertekend.
  2.4 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties.
  2.5 De lidmaatschapsvergoeding is een bedrag per kalenderjaar, waarvan de hoogte afhankelijk is van de precieze lidmaatschapsvorm, in te zien op de website www.squashoriginals.com op de pagina ‘Tarieven’.
  2.6 De lidmaatschapsvergoeding wordt in elf gelijke maandelijkse termijnen voldaan. Wanneer het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van een kalendermaand, zal een vergoeding naar rato van de resterende duur van die maand in rekening worden gebracht gezamenlijk met de vergoeding voor de volgende maand.
  2.7 Bij de inschrijving wordt SO door het lid gemachtigd tot het maandelijks doen afschrijven van de vergoeding door middel van een automatische incasso. De incasso zal normaliter plaatsvinden in de eerste week van de desbetreffende kalendermaand.
  2.8 Indien de betaling niet kan worden geïncasseerd (bijv. in geval van stornering of onvoldoende saldo), stuurt SO een kosteloze herinneringsmail. Wanneer betaling vervolgens alsnog uitblijft, volgt na 7 dagen een tweede herinnering waar €7,50 kosten aan verbonden zijn.
  Mocht er na de termijn van de tweede herinnering nog steeds geen betaling binnen zijn dan wordt er een aanmaning gestuurd met €15,- aan bijkomende kosten. Wanneer hier niet op wordt ingegaan is SO gerechtigd een incassobureau in te schakelen.
  2.9 Indien het betalingsgedrag van een lid naar het oordeel van SO daartoe aanleiding geeft, is SO bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de trainingen te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan SO uit welke hoofde ook verschuldigd is,
  direct opeisbaar.
  2.10 SO is gerechtigd eens per kalenderjaar, per het begin van een nieuw squash seizoen, de tarieven van de lidmaatschappen aan te passen. Leden hebben in geval van een verhoging van de tarieven het recht kosteloos en per direct het lidmaatschap aan te passen of op te zeggen.

  3 Huisregels en ethiek
  3.1 Alle activiteiten die worden gevolgd binnen SO dienen te worden gevolgd, dit met een hoge vorm van respect en team-gevoel. Naar de mede deelnemers, de trainers en naar de faciliteiten en gebouwen waarvan gebruik gemaakt wordt.
  3.2 De deelnemers dienen altijd 5-10 min voor de activiteit aanwezig te zijn en zich klaar te maken zodat er gezamenlijk op het juiste tijdstip kan worden gestart. SO heeft het recht om zonder opgaaf van redenen leden de toegang tot de trainings-locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
  3.3 Bezoekers (leden, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de training te houden aan de huisregels van SO en/of de regels van de beheerder of eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe bevoegde persoon op te volgen (trainer). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
  3.4 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de trainer.
  3.5 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van SO zal in rekening worden gebracht.
  3.6 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.
  3.7 De squashbaan dient uitsluitend met binnenschoeisel betreden te worden.

  4 Aansprakelijkheid
  4.1 SO is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen gedurende een activiteit georganiseerd door SO. Gedupeerden dienen in een dergelijk geval zelf aangifte te doen bij de politie en SO daarvan op de hoogte te stellen zodat SO gepaste maatregelen kan nemen, al dan niet in overleg met de beheerder of eigenaar van de betreffende locatie.
  4.2 Gevonden voorwerpen worden bewaard conform het beleid omtrent gevonden voorwerpen op de desbetreffende locatie.
  4.3 Bij inschrijving verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart-, long- en vaatziektes. Is dit nadien wel het geval dan moet dit worden gemeld bij degene die namens SO de activiteit begeleid en bij SO’s leidinggevenden.
  4.4 SO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van een lid of deelnemer van door haar georganiseerde activiteiten, met uitzondering van schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van SO zelf of haar leidinggevenden. In geen geval aanvaardt SO aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade zoals schade als gevolg van gederfde inkomsten als gevolg van zaaks- of persoonsschade.
  4.5 Iedere aansprakelijkheid van SO is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door SO gesloten  aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsovereenkomst niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de jaarlijkse vergoeding voor het desbetreffende lidmaatschap.

  5 Overmacht
  5.1 In gevallen van overmacht is SO niet gehouden haar eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
  5.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

  6 Privacy
  6.1 Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft het lid aan SO toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens.
  6.2 SO verwerkt de volgende persoonsgegevens van abonnees:
  • NAW-gegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer en daartoe behorende gegevens
  • Spelniveau
  6.3 De gegevens worden verwerkt in een databank en worden niet buiten SO gedeeld, maar uitsluitend met personeel van SO zelf. Leden worden per e-mail op de hoogte gehouden van belangrijke trainingsinformatie, nieuwe trainingen, persberichten en andere informatie die op SO betrekking heeft.
  6.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kan worden gedaan via info@squashoriginals.com.
  6.5 Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar in een archief bewaard. Het telefoonnummer wordt 1 jaar na uitschrijven verwijderd.
  6.6 Bij het tekenen gaat u akkoord dat er beeldmateriaal kan worden gemaakt van uw kind en deze mogelijk wordt gebruikt voor promotie doeleinden van Squash Originals.

  7 Toepasselijk recht en forumkeuze
  7.1 De rechtsverhouding tussen SO en leden, opdrachtgevers, contractspartijen, of anderen die van SO’s diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.
  7.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.